Fagbrev på jobb

Ti ting du må vite når du vil ta fagprøve som voksen

Rundt en halv million voksne nordmenn er ufaglærte. Samtidig stuper etterspørselen etter arbeidsfolk uten utdanning.

Hva er praksiskandidat-ordningen?

Ansatte som har lang arbeidserfaring innen ett fagfelt, kan gå opp til fagprøven som privatist. Eksamen består av en skriftlig fem timers teoriprøve som du må ha bestått før du kan gå opp til selve fagprøven. Den tas vanligvis på egen arbeidsplass.

Praksiskandidater trenger ikke å ha bestått fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie) for å få fag- eller svennebrev.

4 veier til fagbrev

Fire veier til fagbrev

Hvor mye praksis må jeg ha?

Praksisen må til sammen utgjøre fem år, i tillegg til en bestått teoriprøve og selve fagprøven. 80 prosent regnes som full stilling. Lavere stillingsprosent kan legges sammen. Minimum 50 prosent av praksisen må være opparbeidet innenfor den siste tiårsperioden.

Hvordan skaffer jeg dokumentasjon?

Du må selv samle dokumentasjon fra alle arbeidsgiverne dine, både når du jobbet og en oversikt over arbeidsoppgaver.

Hvor melder jeg meg opp til fagprøven?

Praksiskandidater har selv ansvaret for å melde seg opp både til den skriftlige teoriprøven og til fagprøven. Du melder deg opp i din fylkeskommune. Det er opplærings-/utdanningsavdelingen i fylket ditt som har ansvaret for videregående opplæring.

Hvem godkjenner praksis?

Fylkeskommunen må godkjenne at din arbeidserfaring tilsvarer fem års praksis. På fylkeskommunenes nettsider finner du informasjon om hvordan du skal gå fram.

Når fylkeskommunen har godkjent praksisen, kan du søke om å gå opp til fagprøven.

Dersom du ikke får godkjent praksis, skal fylkeskommunen opplyse deg om din klagerett.

Hva slags praksis godkjennes?

Allsidig praksis i tilknytning til faget blir godskrevet fullt ut. Det kreves ikke en bestemt type praksissted, men samlet sett må praksis være i samsvar med kompetansemål i læreplanen for faget ditt.

Tidligere skolegang eller realkompetansevurdering kan godskrives med inntil to år.

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er kunnskap og ferdigheter du har skaffet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter.

Du kan få kortet ned et studieløp på grunnlag av realkompetansen din, dersom du oppfyller kompetansekravene i hele eller deler av utdanningen. Realkompetansen din blir da vurdert opp mot lære- eller studieplanen.

Hvis du er over 25 år og har fullført grunnskole, men ikke videregående opplæring, har du rett til gratis videregående opplæring og realkompetansevurdering (voksenrett). I mange fylker søker du realkompetansevurdering via nettstedet vigo.no.

Hvem kan hjelpe meg?

Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte, arbeidsgiver og/eller opplæringsavdelingen i din fylkeskommune. I tillegg kan du få hjelp i de offentlige karrièresentrene tilbyr gratis karrièreveiledning og bistand til jobbsøking til alle over 19 år.

Info klippet fra Fagbladet.

Mer informasjon her: Fagbrev på jobb (udir)

Riverside ungdomshus - kompetansesenter for ungdom
X